OpenVZ Servers in Europe

Show Menu

Etibarən: €2.50 EUR /aylıq
 • 1x Intel Xeon vCPU @ 3.40 GHz - CPU
 • 1 GB DDR3 ECC - RAM
 • 150 GB HDD SATA - HDD
 • 200 Mbps - NET
 • 1 Public IP - IP
 • Up to 160 Gbps of Shared Anti-DDoS - Anti-DDoS

LWV1

Etibarən: €5.00 EUR /aylıq
 • 2x Intel Xeon vCPU @ 3.40 GHz - CPU
 • 2 GB DDR3 ECC - RAM
 • 200 GB HDD SATA - HDD
 • 200 Mbps - NET
 • 1 Public IP - IP
 • Up to 160 Gbps of Shared Anti-DDoS - Anti-DDoS

LWV2

Etibarən: €10.00 EUR /aylıq
 • 2x Intel Xeon vCPU @ 3.40 GHz - CPU
 • 4 GB DDR3 ECC - RAM
 • 300 GB HDD SATA - HDD
 • 200 Mbps - NET
 • 1 Public IP - IP
 • Up to 160 Gbps of Shared Anti-DDoS - Anti-DDoS

LWV3

Etibarən: €20.00 EUR /aylıq
 • 4x Intel Xeon vCPU @ 3.40 GHz - CPU
 • 6 GB DDR3 ECC - RAM
 • 400 GB HDD SATA - HDD
 • 200 Mbps - NET
 • 1 Public IP - IP
 • Up to 160 Gbps of Shared Anti-DDoS - Anti-DDoS

LWV4